top of page
jinsun_Iris Reference_1.jpg

IRIS Reference

아이리스 레퍼런스

14,000,000원

jinsun_iris2_1.jpg

IRIS2

아이리스 투

7,000,000원

20231003_1_front2.jpg

진선 35

진선오디오 35주년 기념 모델

1,900,000원

턴테이블

턴테이블 ACC's

P20210607_131408726_56BA77C9-9853-4642-9

IRIS1, 2 받침대

아크릴 3단 받침대, 쇼바 진동처리.

1,200,000원

jinsun_iris4받침대_2.jpg

IRIS3, IRIS4 받침대

20t투명아크릴, 세라믹 쓰리볼 3점 지지.

150,000원

턴테이블 ACC's

판매중단

jinsun_iris3_1.jpg

IRIS3

아이리스 쓰리

주문불가

jinsun_iris4 MK2_1.jpg

IRIS4 Mk2

아이리스 포 엠케이 투

주문불가

jinsun_iris5_1_edited.jpg

IRIS5

아이리스 쓰리

주문불가

bottom of page